คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมวิทย์ สังวร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เทวี ลอยระยับ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง ชะโลมทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : นายไพวัล วันสุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ภิรมย์ยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา คงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการทนง ธมฺมิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนชนารถ คล้ายกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดใจ สังวร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา