คณะครูโรงเรียนวัดหนองกระเบียน

นางอัญชลี อินทจร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางขวัญเรือน มาสำราญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

น.ส.รุ่งทิพย์ พรหมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0928644494

นายดนัย ทัดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0623501045
อีเมล์ : danai55555@gmail.com

นางสมฤทัย ลัดดาวัลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0966285452
อีเมล์ : aorieaor.2805aor@gmail.com

นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจรรยา ชุ่มใจรัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : janyawowiii@gmail.com

นางสาวนุชนารถ คล้ายกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัญฐิตา สุตวานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0890809890
อีเมล์ : sutawanon1131@gmail.com

นายสุภเกียรติ สิงห์รอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0629189976

นางสาวจุรีพร พลเบ้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2