คณะครูโรงเรียนวัดหนองกระเบียน

นายเสริมวิทย์ สังวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัฒนา อุบลคลี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุดใจ สังวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางลัดดา สุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสุริยาพร รัชนิพนธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางอัญชลี อินทจร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางศรีจันทร์ ทวีคูณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายสุชาติ ดุสิตบุตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

น.ส.รุ่งทิพย์ พรหมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายดนัย ทัดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายสันติภาพ จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสมฤทัย ทองทับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจรรยา ชุ่มใจรัก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0