คณะผู้บริหาร

นางอัญชลี อินทจร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน