ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สมัครการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กันยายน 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ เลี้ยงถนอม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมวิทย์ สังวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธันวาคม 2550-30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดใจ สังวร
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี อินทจร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน