ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สมัครการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กันยายน 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ เลี้ยงถนอม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมวิทย์ สังวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธันวาคม 2550