ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
(ดร.วิษณุ) PPT เปิดศักราชใหม่การประกันคุณภาพการศึกษา(มิลาเคิล)10 ส.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 56
การประกันคุณภาพการศึกษา เลขาธิการสภา_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 54
ระบบประกัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.29 MB 52
ตัวอย่าง ID plan อบรมคูปองครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 662.63 KB 55
การออกแบบกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 793
หลักการบริการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 174
ระบบการแนะแนวในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 68
มาตรฐานการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 57
การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 52
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 53
บริการแนะแนว เครื่องมือทางจิตวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 1079
เอกสารแนะแนว การให้คำปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.06 MB 68
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 52
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 55
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.06 KB 85
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 , 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.49 KB 87
ประกาศโรงเรียนวัดหนองกระเบียน เรื่อง กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.43 KB 101
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.11 KB 84
คู่มือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.73 KB 109
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.29 KB 81
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 86
รายงาน SAR2560 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 174
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 101
แบบรายงาน SAR ครู Word Document ขนาดไฟล์ 137.87 KB 82
บทความน่าสนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 41.97 KB 70