ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงาน SAR2564 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.43 KB 26
รายงาน SAR2563 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 146499
(ดร.วิษณุ) PPT เปิดศักราชใหม่การประกันคุณภาพการศึกษา(มิลาเคิล)10 ส.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 146695
การประกันคุณภาพการศึกษา เลขาธิการสภา_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 146620
ระบบประกัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.29 MB 146476
ตัวอย่าง ID plan อบรมคูปองครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 662.63 KB 146502
การออกแบบกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 146931
หลักการบริการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 149852
ระบบการแนะแนวในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 146568
มาตรฐานการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146951
การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 146608
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 146392
บริการแนะแนว เครื่องมือทางจิตวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 152835
เอกสารแนะแนว การให้คำปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.06 MB 146905
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 146494
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146556
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.06 KB 146476
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 , 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.49 KB 146728
ประกาศโรงเรียนวัดหนองกระเบียน เรื่อง กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.43 KB 146561
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.11 KB 146588
คู่มือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.73 KB 146609
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.29 KB 147851
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 146731
รายงาน SAR2560 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 146724
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 146413
แบบรายงาน SAR ครู Word Document ขนาดไฟล์ 137.87 KB 146759
บทความน่าสนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 41.97 KB 146745