ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงาน SAR2564 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.43 KB 27
รายงาน SAR2563 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 146500
(ดร.วิษณุ) PPT เปิดศักราชใหม่การประกันคุณภาพการศึกษา(มิลาเคิล)10 ส.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 146699
การประกันคุณภาพการศึกษา เลขาธิการสภา_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 146628
ระบบประกัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.29 MB 146478
ตัวอย่าง ID plan อบรมคูปองครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 662.63 KB 146509
การออกแบบกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 146938
หลักการบริการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 149859
ระบบการแนะแนวในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 146569
มาตรฐานการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146952
การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 146615
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 146399
บริการแนะแนว เครื่องมือทางจิตวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 152836
เอกสารแนะแนว การให้คำปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.06 MB 146906
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 146495
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146557
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.06 KB 146477
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 , 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.49 KB 146729
ประกาศโรงเรียนวัดหนองกระเบียน เรื่อง กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.43 KB 146562
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.11 KB 146589
คู่มือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.73 KB 146616
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.29 KB 147852
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 146732
รายงาน SAR2560 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 146731
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 146414
แบบรายงาน SAR ครู Word Document ขนาดไฟล์ 137.87 KB 146760
บทความน่าสนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 41.97 KB 146746