ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2565

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

2

3 5

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

5

4

9

วม

7

7

14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4

1

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6

3

9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6

5 11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3

5 8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4

7 11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7

6 13

รวม

30

27 57

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

10

3 13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

8 17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12

5 17

รวม

31

16

47

รวมทั้งหมด

68

50

118