ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
       
       
       

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2562

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

 

  10

 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

4

3

7

 

วม

 

 

17

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4

3

7

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4

4

8

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8

5 13

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4

3 7

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9

3 12

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6

3 9

 

รวม

35

21 56

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16

13 29

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

11

14 25

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7

5 12

 

รวม

34

32

66

 

รวมทั้งหมด

 

 

139