เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนวัดหนองกระเบียน

ลูกฟ้าขาวงามสง่าพาสูงเด่น
เรามุ่งเน้นคุณธรรมล้ำสุขศรี
มีน้ำใจรู้รักสามัคคี
เป็นคนดีของสังคมนิยมไทย
ลูกหนองกระเบียนรักกีฬาพาแข็งแกร่ง
เราไม่แบ่งชนชั้นทันสมัย
สร้างชื่อเรื่องลือระบือไกล
รักษาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
*  รักเกียรติรักวินัยใฝ่ศึกษา
เชิดชูศาสนาให้ก้าวไกล
ขอตามรอยพ่อหลวงของปวงไทย
เราภูมิใจฟ้าขาวลูกหนองกระเบียน
(ซ้ำ * )