พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.    ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.   สนับสนุนให้ครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

๓.   พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

๔.   สนับสนุนครูให้ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพอนามัย ของนักเรียนอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๕.   จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์

๖.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น

 


เป้าหมาย

๑.   ผู้เรียนอ่านออกเขียนสวย  คิดเลขเป็นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

๒.   ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นครูชำนาญการพิเศษ

๓.   สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง มีการประสานงานต่างหน่วยงานที่รวดเร็วฉับไว    

๔.   ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใสทุกคน

.   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ  ๙๕%      

๖.   ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและส่งเสริมการศึกษาทุกๆด้าน

๗.   ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ  ๘๕