วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

      โรงเรียนวัดหนองกระเบียน  ส่งเสริมการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  

ใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำ   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญา

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม