ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนวัดหนองกระเบียนเริ่มก่อตั้งโดยการแยกออกจากโรงเรียนวัดสระใหญ่  มาเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๔๘๒   ชื่อโรงเรียนประชาบาลหนองเมือง ( วัดหนองกระเบียน ) โดยมี  นายดำ  มานะกุล  อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า  ด้วยเหตุผลว่าการเดินทางไปมาโรงเรียนของนักเรียนในขณะนั้นไม่ปลอดภัย  เพราะมีป่าไฝ่และป่าแฝกขึ้นปกคลุมทางเดิน  ซึ่งมีระยะทางประมาณ  ๒.๗  กิโลเมตร  เปิดปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น  ๕๓  คน  สอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑ – ๓   มีครู  ๑  คน ชื่อ  นายสุวรรณ   สมัครการ  เป็นครูใหญ่  โดยอาศัยบนกุฏิพระเป็นห้องเรียน

              ใน ปี พ.ศ.  ๒๔๘๓  นายดำ  มานะกุล  พร้อมด้วยชาวบ้านหนองกระเบียนได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเรียนกับพื้นดิน  ต่อมาถูกไฟไหม้เสียหายหมดต้องกลับไปเรียนที่กุฏิพระอีกครั้ง

              ต่อมาพระครูพิมพ์  ตานังกฺโร  พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านหนองกระเบียน  ได้บริจาคเงินและจัดผ้าป่าสามัคคีช่วยกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่  มีฝารอบมิดชิดและอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนตลอดมา

              ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมปี่ที่  ๗  และให้งบประมาณ  จำนวน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ ป. ๑ ฉ ขนาด  ๔  ห้องเรียน ห้องส้วม  ๑ หลัง ขนาด ๔ ที่นั่งและชาวบ้านได้บริจาคเงิน จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดิน ๕ ไร่เศษมอบให้โรงเรียน

              ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท ให้ต่อเติมอาคารเรียน  จำนวน  ๓  ห้องเรียน

              ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้อนุมัติงบประมาณ  ๒๙,๐๒๕  บาท ให้ต่อเติมเพดานและบันไดอาคารเรียน  จนเสร็จเรียบร้อยในเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๒๐

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบองค์การฯ  จำนวน  ๒  ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ  และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๖ ขนาดกว้าง  ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  สปช. ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน  ๔  ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๓๒,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๓  สปช. ได้อนุมัติงบประมาณรื้อย้ายอาคารเรียนโรงเรียนวัดสระใหญ่มาก่อสร้างปรับปรุงเป็นอาคารเรียน แบบ ป ๑ ฉ ใต้ถุนสูง  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๔๐๒,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ทาง สปช. ได้อนุญาตให้ทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม. ๑ – ๓  มีนักเรียนชั้น ม. ๑ จำนวน  ๒๓  คน  มีนายเสนีย์  เลี้ยงถนอม  เป็นอาจารย์ใหญ่

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมประมงได้ดำเนินการขุดบ่อประมงมอบให้โรงเรียน ขนาดพื้นที่  ๓ ไร่ ๑ งานใช้งบประมาณ  เป็นเงิน  ๑๓๔,๕๐๐  บาท และพระครูพิมพ์ ตานฺงกโร ได้สร้างที่ประดิษฐานและพระพุทธรูปมอบให้โรงเรียน  งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการถมสนามฟุตบอล เนื้อที่  ๔  ไร่เศษ คิดเป็นเงิน จำนวน  ๑๖๐,๐๐๐ บาทและสถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย เทพื้นปูนด้านล่างอาคารเรียน หลังที่  ๒  คิดเป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  สปช. ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน  ๑  หลัง  ๖  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑,๘๒๖,๐๐๐  บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  สปช. ได้อนุมัติงบประมาณ จัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  ๒  ห้อง  เป็นเงิน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท 

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  นายทองสุข  ดิบแดงและดาบตำรวจวิสิษฐ  ดิบแดง ได้มอบเงินเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๑๐  เมตร จำนวน  ๑  หลัง เป็นเงิน  ๑๓๕,๐๐๐  บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้ปรับปรุงในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ยกพื้นสูงขึ้น เพิ่มห้องด้านหน้าอาคาร  คิดเป็นเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ในสมัย  ผู้อำนวยการเสริมวิทย์  สังวร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่า เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๑ ได้เงินจำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท ปรับปรุงพื้นด้านล่างของอาคารเรียน หลังที่  ๒  โดยเปลี่ยนเสาบางต้น  เทคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  เทพื้นคอนกรีตเพื่อปรับปรุงเป็นโรงอาหาร

              ในเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  คุณประทวน  สุทธิอำนวยเดช ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้บริจาคเงิน  จำนวน  ๗๓,๖๗๐  บาท พร้อมด้วยเงินผ้าป่าของนายเชิด  นางไสว  ทองแหยม  จำนวน  ๑๖,๖๑๖  บาท นำมาจัดทำผนังปูนและตารางเหล็กกั้นโดยรอบอาคาร  คณะครูช่วยกันบริจาคและเงินรายได้จากการจัดงานโรงเรียนนำมาซื้อกระเบื้องปูพื้นและค่าแรงช่าง เป็นเงิน  ๗๔,๐๐๐  บาท

              เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ให้ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง และปักเสาแรงต่ำ  ภายในโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน   ๔๕๖,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ (ส.ส.สุชาติ  ลายน้ำเงิน) จาก สพฐ. มาดำเนินการก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบสำเร็จรูป  เป็นจำนวนเงิน  ๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท ผ่านทาง อบต.หนองกระเบียนสร้างสนามเด็กเล่น  เป็นจำนวนเงิน  ๙๘๙,๕๐๐  บาท  

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕

  -  ได้งบประมาณ ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๑๘๒,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียน

   ได้ดำเนินการปรับปรุงเทพื้นปูนคอนกรีต และปูกระเบื้องด้านหน้าอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ

  -  ได้รับจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐๕,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียน

   ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนจัดทำถนนคอนกรีตทางหน้าโรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเก่า  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ แบบปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้นใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง ราคา ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท

                 ปัจจุบัน โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ได้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  ๓   โดยมี นางสุดใจ  สังวร  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งอำนวยการ  ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔