ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
       
       
       

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ปีการศึกษา 2561

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

5

4 9

 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

6

4

10

 

วม

11

8

19

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4

5

9

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

7

5

12

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6

7 13

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8

3 11

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6

5 11

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6

3 9

 

รวม

37

28 65

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

22

10 32

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

12

5 17

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

6

8 14

 

รวม

40

23

63

 

รวมทั้งหมด

88

59

147