ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบสำเร็จรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 2,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดิบแดง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 135,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด (แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๖ )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,826,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ/ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 989,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 4,020,000
เพิ่มเติม..